ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 59 บุคลากรในโรงเรียนลงเวลาปฏิบัติราชการ
10 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ
12 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้นและประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
กิจการนักเรียน/วิชาการ
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
16 พ.ค. 59 ถึง 20 พ.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯรับ ปพ. 5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ. 6 ปีการศึกษา 2558 ที่วิชาการ
ครูที่ปรึกษา
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ประชุมนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ แจ้งขั้นตอนการสอบแก้ตัว
งานวัดผล
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2559 รับ ปพ.6 จากวิชาการ
ครูที่ปรึกษา
13 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
15 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐที่โรงเรียนภูพระวิทยาคม
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้(ส่งทางe-mail รองฯสุรชาติ ตั้งแต่เมษายน 2559)
ครูผู้สอน
27 มิ.ย. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
27 มิ.ย. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
27 มิ.ย. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งรายวิชาที่สอบกลางภาคในตารางสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
18 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ก.ค. 59 ปิดเรียนวันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 ปิดเรียนวันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 59 ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
29 ก.ค. 59 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
01 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค
ครูผู้สอน
08 ส.ค. 59 ถึง 12 ส.ค. 59 ดำเนินการสอบกลางภาค
งานวัดผล
12 ส.ค. 59 ปิดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 กีฬาภายใน
วิชาการ/กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ครูผู้สอนขออนุมัติ ร,มส
ครูผู้สอน
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ครูผู้สอน
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งรายวิชาที่สอบปลายภาคในตารางสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค
ครูผู้สอน
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ดำเนินการสอบปลายภาค
งานวัดผล
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 3 และผลการเรียน
ครูผู้สอน
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 อนุมัติผลการเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียน
ครูที่ปรึกษา
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ประกาศผลการเรียน
ครูที่ปรึกษา
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 โรงเรียนส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
งานทะเบียนนักเรียน
11 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนจากฝ่ายวิชาการไปจัดทำ ปพ.6
ครูที่ปรึกษา
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯรับ ปพ. 5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 2/2559 ลงทะเบียนเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ต.ค. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวัดผล
31 ต.ค. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
31 ต.ค. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 ครูที่ปรึกษาส่ง ปพ.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 ที่วิชาการเพื่อ ผอ.ลงนาม และรับ ปพ.6 เพื่อแจ้งผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา
31 ต.ค. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
31 ต.ค. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 ประชุมนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ แจ้งขั้นตอนการสอบแก้ตัว
งานวัดผล
14 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559
ครูผู้สอน
21 พ.ย. 59 ถึง 25 พ.ย. 59 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 1
ครูผู้สอน
05 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2559 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล
15 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 กีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 40
สพม.30
16 ธ.ค. 59 ร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์คลีไฟที่ชัยภูมิ(บ้านหนองเขื่อง)
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
28 ธ.ค. 59 สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งานวัดผล
04 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
04 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค
ครูผู้สอน
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งรายวิชาที่สอบกลางภาค 2/2559 ในตารางสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
16 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
งานวัดผล
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 3
ครูผู้สอน
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียนศึกษาดูงาน
หัวหน้าระดับชั้น
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
งานลูกเสือโรงเรียน
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.3 (ประกาศผล 26 มีนาคม 2560)
งานวัดผล
06 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
06 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เริ่มรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิมเป็นต้นไป
งานทะเบียนนักเรียน
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ม.6 (ประกาศผล 20 มีนาคม 2560)
งานวัดผล
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 หัวหน้ากลุ่มสาระฯส่งรายวิชาที่สอบปลายภาค 2/2559 ในตารางสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 ครูผู้สอนขออนุมัติ ร,มสและ ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ครูผู้สอน
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ส่งคะแนนพร้อมแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ
ครูผู้สอน
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค
ครูผู้สอน
28 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2
งานวัดผล
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับผลการเรียน/ประกาศผลการเรียน/วันอำลาสถาบัน
ครูที่ปรึกษา
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 4 และผลการเรียน
ครูผู้สอน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 อนุมัติผลการเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวสำหรับ ม.3,ม.6
ครูผู้สอน
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ดำเนินการสอบปลายภาค 2/2559
งานวัดผล
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
งานทะเบียน/วิชาการ
01 เม.ย. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559
30 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
10 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 กีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 42
15 ธ.ค. 60 ร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์คลีไฟที่ชัยภูมิ(บ้านหนองเขื่อง)