ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.6
งานวัดผล
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ครูผู้สอนอนุมัติขอ 0,ร,มส,มผ และส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
ครูผู้สอน
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งรายวิชาที่สอบปลายภาค2/2561
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
11 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม
งานทะเบียน
11 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3
งานวัดผล
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 นิเทศการเรียนการสอนครั้งที่ 2
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ครูผู้สอน
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน 2/2561
งานวัดผล
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
งานลูกเสือโรงเรียน
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 ครูผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
ครูผู้สอน
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งรายวิชาที่สอบกลางภาค2/2561
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค
ผู้อำนวยการ
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 ร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์คลีไฟที่ชัยภูมิ (บ้านหนองเขื่อง)
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 นิเทศการเรียนการสอนครั้งที่ 1
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 พ.ย. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่่ 2
ครูผู้สอน
03 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 กีฬาโซนหุบเขา
สพม.30
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวัดผล
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์กลางปีทุกระดับชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียน2/2561
ครูผู้สอน
05 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 ประชุมนักเรียนที่่ติด 0,ร,มส,มผ แจ้งขั้นตอนการสอบแก้ตัว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
05 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1
งานวัดผล
05 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่1
ครูผู้สอน
05 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระฯสรุปรายงานการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 ลงทะเบียนเรียน
งานทะเบียน
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับ ปพ.5
งานทะเบียน
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียน 2/2561

ปกครอง/วิชาการ