ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  2. ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก และวิทยากรท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนตามศักยภาพ
  3. ศึกษา/ดูงานนอกสถานที่ด้านอาชีพ
  4. ฝึกทักษะอาชีพตามสถานประกอบการ
  5. อบรมคุณธรรม และร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
  6. อนุรักษ์/สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
  7. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม