ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา 2559

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ (คศ.3)

ชำนาญการพิเศษ

-

1

1

ครู (คศ.3)

ชำนาญการพิเศษ

4

15

19

ครู (คศ.2)

ชำนาญการ

4

2

6

ครูธุรการ

-

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

-

1

1

2

ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ

-

-

-

-

รวม

9

20

29

พนักงานบริการ

-

2

-

2

รวมทั้งหมด

11

20

31

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB