ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2561


ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 1 - 1
ครู (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 2 7 9
ครู (คศ.2) ชำนาญการ 2 2 4
พนักงานราชการ - - 1 1
ครูธุรการ - - - -
ครูอัตราจ้าง - 4 1 5
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - -
พนักงานบริการ - 1 - 1
รวม 10 11 21
รวมทั้งหมด 21
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2561

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB