ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2564 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง

ปรัชญา
"สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปฺตตา"
การศึกษาย่อมพร้อมถึงค่าแห่งความเจริญ