ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                    

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  ปีการศึกษา  2561

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

16

19

35

ม.2

27

8

35

ม.3

20

12

32

รวม ม.ต้น

63

39

102

ม.4

13

9

22

ม.5

14

14

28

ม.6

7

14

21

รวม ม.ปลาย

34

37

71

รวมทั้งหมด

97

76

173

 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  10  ธันวาคม  2561  

 

                                                                                                  งานทะเบียน/วิชาการ