ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                    

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  ปีการศึกษา  2562

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

16

7

23

ม.2

16

18

34

ม.3

18

6

24

รวม ม.ต้น

50

31

81

ม.4

12

17

29

ม.5

10

9

19

ม.6

14

12

26

รวม ม.ปลาย

36

38

74

รวมทั้งหมด

86

69

155

 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562  

 

                                                                                                  งานทะเบียน/วิชาการ