ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2562


ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 1 - 1
ครู (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 2 7 9
ครู (คศ.2) ชำนาญการ 2 2 4
พนักงานราชการ - 1 1 2
ครูธุรการ - - 1 1
ครูอัตราจ้าง - 4 1 5
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ - - - -
พนักงานบริการ - 1 - 1
รวม 11 12 23
รวมทั้งหมด 23
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB