ภาพกิจกรรม
เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดำเนินการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู - นักเรียน สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ ขอใช้สถานที่
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ดำเนินการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู - นักเรียน 
สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์และออนไซต์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำรองผู้อำนวยการสพม.ชัยภูมิ ดร.นพดล  กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา นางสังวาลย์  อนันเต่า ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี และนายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร ศึกษานิเทศ สพม.ชัยภูมิ ได้เยี่ยม
ชมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,14:32   อ่าน 70 ครั้ง