ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการปลูกต้นหม่อนไหม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
นำโดย นางประภัสสร สุวรรณที ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดตุ้มวิทยา นางสุภาภรณ์ พรหมนา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้ต้อนรับ
นางสาวอัญชลี เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ และคณะ ได้มาให้ความรู้
ในการปลูกต้นหม่อนไหมพร้อมวิธีดูแลต้นหม่อนไหม
และร่วมปลูกต้นหม่อนไหม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
“๙๐ ต้น ๓๖โรงเรียน” ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,15:26   อ่าน 464 ครั้ง