กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 


พ.ร.บ. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540