ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ เหล่าฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ลุนทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พุคยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย พลมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเติม แสงไทยารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแสงดาว คงนาวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ พลอยดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ รักษาชนม์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - ปัจจุบัน