ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสังวาลย์ อนันเต่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์