ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายระเด่น ยะใหม่วงศ์
พนักงานบริการ