ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิยดา ภูคงคา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชูศรี จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ

นายวัชรินทร์ ต่อโชติ
ครู ชำนาญการ

นางพรชนก พลแสน
ครู ชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์
ครู