ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิพร ชมตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ