ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชูศรี รวิยะวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ