ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทวัส คงฉนวน
เจ้าหน้าที่ประชารัฐ