ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฏฐรียา ค่ายสงคราม
ครูธุรการ

นางสาวสุดาวรรณ ปัดทุมแวง
ครูพี่เลี้ยง

นายวิทวัส คงฉนวน
เจ้าหน้าที่ประชารัฐ