ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฏฐรียา ค่ายสงคราม
ครูธุรการ

นายวิทวัส คงฉนวน
เจ้าหน้าที่ประชารัฐ

นายมงคล วรินทร์