ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภานุเดช ดาวตะคุ
ครูอัตราจ้าง