ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวราภรณ์ ปากเมย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชร
พนักงานราชการ

นายวุฒิชัย มุ่งวิชา
ครูอัตราจ้าง