ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี โพธิรุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลลิดา งอกคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวริศา บุญสร้อย
ครู