ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุกัญญา ผลสนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี โพธิรุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ
ครู ชำนาญการ

นางสาวลลิดา งอกคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวริศา บุญสร้อย
ครู