ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลีรัตน์ คุ้มไพร
ครูอัตราจ้าง

นางวลัญช์รัชด์ บัณฑิตรัศมิ์
พนักงานราชการ